วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

พยัญชนะภาษาจีน

พยัญชนะ
ตัวพินอินที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะ มีทั้งหมด 23 ตัว เป็นเสียงพยัญชนะแท้ 21 ตัว และเป็นพยัญชนะที่มาจากสระอีก 2 ตัว
พยัญชนะแท้ มีทั้งหมด 21 ตัว ได้แก่
b p m f d t n l
g k h j q x
zh ch sh r z c s
อ่านออกเสียงเป็นภาษาไทย ได้ว่า
ปอ พอ มอ ฟอ เตอ เทอ เนอ เลอ
เกอ เคอ เฮอ จี ชี ซี
จรือ ชรือ ซรือ ยรือ จือ ชือ ซือ
พยัญชนะเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นเสียงที่มีอยู่แล้วในภาษาไทย มีเพียงบางตัวเท่านั้นที่ไม่ใช่
- เสียงพยัญชนะที่มีอยู่แล้วในภาษาไทย มี 14 ตัว ได้แก่ b , p , m , f , d , t , n , l , g , k , h , z , c , s พยัญชนะเหล่านี้ เป็นเสียงที่มีอยู่แล้วในภาษาไทย การออกเสียงก็เหมือนกันทุกอย่าง คนไทยสามารถออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน
- เสียงพยัญชนะที่ไม่มีในภาษาไทย มี 7 ตัว ได้แก่ zh , ch , sh , r , j , q , xพยัญชนะเหล่านี้ เป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาไทย แต่ฟังแล้วใกล้เคียงกับเสียงที่มีในภาษาไทย คนไทยจึงมักออกเสียงผิด ไปออกเป็นเสียงที่มีในภาษาไทย แต่ถึงแม้จะออกเสียงผิด คนจีนก็พอจะฟังรู้เรื่องเพราะเสียงคล้ายกัน อ่านวิธีออกเสียงเหล่านี้เพิ่มเติมได้จากหัวข้อเจาะลึกพยัญชนะและสระในภาษาจีน
ในส่วนพยัญชนะที่มาจากสระ มี 2 ตัว คือ y และ w ที่ไม่นับตัวพินอินสองตัวนี้เป็นเสียงพยัญชนะแท้ก็เพราะ ตัวพินอินสองตัวนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเสียงพยัญชนะ กล่าวคือ ไม่ได้นำไปผสมกับสระตัวใดเพื่อให้เกิดคำขึ้นมาเลย ตัวพินอินสองตัวนี้ มีไว้เพื่อเขียนนำหน้าสระที่ออกเสียงโดด ๆ ไม่ได้ผสมกับพยัญชนะตัวใดเท่านั้นโดยตัว y ใช้เขียนนำหน้าคำที่มาจากสระ i และ uu (yi , ya , ye , yao , you , yan , yang , yong , yin , yu , yue , yuan , yun) ส่วนตัว w ใช้เขียนนำหน้าคำที่มาจากสระ u (wu , wa , wo , wai , wei , wan , wen , wang , weng

ที่มา :http://www.chungtec.th.gs/web-c/hinese/Payanchana.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น